ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގގެ ފަޔަރ އަލާމް ސިސްޓަމް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

17 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-AU/1/2018/3

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    24 ޖަނަވަރީ 2018 13:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    28 ޖަނަވަރީ 2018 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2018/3 17 ޖަނަވަރީ 2018