ބީލަން

ދަރިވަރުންގެ ޤައުމީ ތިމާވެށީގެ މަހާސިންތާ 2018 – އިވެންޓް މެނޭރަޖެއް ހޯދުމަށް

22 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-ENV/438/2018/18

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    30 ޖަނަވަރީ 2018 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    5 ފެބްރުއަރީ 2018 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2018/18 22 ޖަނަވަރީ 2018