ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ – ގއ. ވިލިނގިލީގެ އަލަށް އާބާދުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ސަރވޭ އަދި ޑިޒައިން މަސައްކަތް

31 ޖަނަވަރީ 2018 (IUL)438-WS/438/2018/38

  • Registration Date
    16 Feb 2018 00:00
  • Submission Date
    28 Feb 2018 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WS/438/2018/38 31 ޖަނަވަރީ 2018