ބީލަން

ޏ. ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރާ އިކޯ-ޓުރައިޒަމް ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

8 ފެބްރުއަރީ 2018 (IUL)438/438/2017/215

  • Registration Date
    28 Feb 2018 14:00
  • Submission Date
    01 Mar 2018 13:00
Round Reference No. Published Date
4 (IUL)438/438/2017/215 8 ފެބްރުއަރީ 2018