ބީލަން

ޏ. ފުވައްމުލައް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކުރާ އިކޯ-ޓުރައިޒަމް ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

8 ފެބްރުއަރީ 2018 (IUL)438/438/2017/215

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    28 ފެބްރުއަރީ 2018 14:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    1 މާޗް 2018 13:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
4 (IUL)438/438/2017/215 8 ފެބްރުއަރީ 2018