ބީލަން

ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކައުކުރާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

5 ފެބްރުއަރީ 2018 (IUL)438-WS/438/2018/49

  • Information Session Date
    15 Feb 2018 13:15
  • Submission Date
    28 Feb 2018 13:15
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WS/438/2018/49 5 ފެބްރުއަރީ 2018