ބީލަން

ފުވައްމުލަކު ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ރެކްރިއޭޝަނަލް ފެސިލިޓީގައި ކެފެޓީރިއާއެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

28 މެއި 2018 (IUL) 438/438/2018/162

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    3 ޖޫން 2018 12:00
  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    31 މެއި 2018 12:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 ޖޫން 2018 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL) 438/438/2018/162 28 މެއި 2018