ބީލަން

އައްޑޫސިޓީގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ކެމިކަލްސް އަދި ލެބޯޓްރީ އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައި ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުން – 2 ވަނަ ބުރު

6 ޖޫން 2018 (IUL)438-OFID/1/2018/27

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    24 ޖޫން 2018 14:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    28 ޖޫން 2018 13:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-OFID/1/2018/27 6 ޖޫން 2018