ބީލަން

އޯޝަން އެނާރޖީ އެސެސްމަންޓް މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަތުމަށް – 2 ވަނަ ފުރުޞަތު

19 ޖޫން 2018 (IUL)438-CCD/438/2018/172

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    28 ޖޫން 2018 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-CCD/438/2018/172 19 ޖޫން 2018
1 (IUL)438-CCD/438/2018/168 10 ޖޫން 2018