ބީލަން

ދިިވެހިރާއްޖެ ބައޮސްފިޔަރ ރިޒާވަކަށް ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން ކޮމްޕިއުޓަރ އެނިމޭޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

25 ޖޫން 2018 (IUL)438-ENV/438/2018/174

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 ޖުލައި 2018 11:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2018/174 25 ޖޫން 2018