ބީލަން

ސ. ހިތަދޫގެ މެދު ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ވެކިއުމް ސްޓޭޝަން 1 އަދި 2 ގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމާއި ގާރޑް ޕޯސްޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

22 ޖުލައި 2018 (IUL)438-WS/438/2018/197

  • Registration Date
    07 Aug 2018 13:00
  • Information Session Date
    01 Aug 2018 11:00
  • Submission Date
    08 Aug 2018 13:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WS/438/2018/197 22 ޖުލައި 2018