ބީލަން

ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމުގެ މަސައްކަތް

22 ޖުލައި 2018 (IUL)438-WS/438/2018/196

  • Registration Date
    05 Jul 2018 13:00
  • Information Session Date
    30 Jul 2018 13:00
  • Submission Date
    06 Aug 2018 13:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-WS/438/2018/196 22 ޖުލައި 2018