ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ – ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި، ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (IUL)438-OFID/1/2018/37

Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-OFID/1/2018/37 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018