ބީލަން

ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ (ޖީ.ސީ.އެފް.ގެ) ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން “ގްރައުންޑް ވޯޓަރ ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އެކުއިފަޔަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އިން މޯލްޑިވްސް” ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (IUL)438-WS/438/2018/249

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    1 އޮކްޓޯބަރ 2018 14:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    7 އޮކްޓޯބަރ 2018 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WS/438/2018/249 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018