ބީލަން

ސ. ހިތަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އާރް.ޓީ.ޕީ ޓޭންކް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

11 އޮކްޓޯބަރ 2018 (IUL)438-OFID/1/2018/44

  • Registration Date
    23 Oct 2018 13:00
  • Information Session Date
    18 Oct 2018 10:30
  • Submission Date
    30 Oct 2018 10:30
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-OFID/1/2018/44 11 އޮކްޓޯބަރ 2018