ބީލަން

ސ. ހުޅުމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އާރް.ޓީ.ޕީ ޓޭންކް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

11 އޮކްޓޯބަރ 2018 (IUL)438-OFID/1/2018/43

  • Registration Date
    23 Oct 2018 13:00
  • Information Session Date
    18 Oct 2018 10:00
  • Submission Date
    30 Oct 2018 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-OFID/1/2018/43 11 އޮކްޓޯބަރ 2018