ބީލަން

ސްޓެބްލިޝިންގ އެންޑް ސްޓްރެންތަނިންގ ނޭޝަނަލް ޑެޒިގްނޭޓަޑް އޮތޯރިޓީ އެންޑް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓްރެޓީޖިކް ފްރޭމްވާރކް ފޯ އެންގޭޖްމަންޓް ވިތު ދަ ޖީ.ސީ.އެފް. އިން ދަ މޯލްޑިވްސް’ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުން – 2 ވަނަ ފުރުޞަތު

25 އޮކްޓޯބަރ 2018 (IUL)438-CCD/438/2018/289

  • Submission Date
    08 Nov 2018 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-CCD/438/2018/289 25 އޮކްޓޯބަރ 2018
1 (IUL)438-CCD/438/2018/247 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2018