ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ – އެންވަޔަރަންމަންޓްލީ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް މުނިސިޕަލް އެންޑް ހަޒާޑަސް ސޮލިޑް ވޭސްޓް ޓު ރެޑިއުސް އެމިޝަން އޮފް އަންއިންޓެންޝަނަލް ޕާސިސްޓަންޓް އޯގެނިކް ޕޮލިއުޓަންޓްސް

9 ޖަނަވަރީ 2019 (IUL)438-HRU/438/2019/11

  • Deadline Date
    20 Jan 2019 12:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-HRU/438/2019/11 9 ޖަނަވަރީ 2019