ބީލަން

ސްޓްރެންތަނިންގ ލޯ-ކާބަން އެނާރޖީ އައިލެންޑް ސްޓްރެޓަޖީސް ޕްރޮޖެކްޓަށް ޓެކްނިކަލް އެކްސްޕާޓެއް ހޯދުމަށް – 2 ވަނަ އިޢުލާނު

27 މެއި 2019 (IUL)438-CCD/438/2019/129

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    17 ޖޫން 2019 11:15:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-CCD/438/2019/129 27 މެއި 2019