ޢާއްމު އިޢުލާނު

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ 11 ސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން

17 ޖޫން 2019 (IUL)438-ENV/438/2019/150

ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2019/150 17 ޖޫން 2019

އެޓޭޗްމެންޓް (1)

  1. އިޢުލާނު (1.08 MB)