ބީލަން

ޖެފް ޔޫޕޮސްޕް އެންޑް ޕީސީބީ ޔުނީޑޯގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އއ.ބޮޑުފުޅުދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

2 ޑިސެމްބަރ 2019 (IUL)438-ENV/438/2019/362

  • Registration Date
    04 Dec 2019 13:30
  • Information Session Date
    05 Dec 2019 13:30
  • Submission Date
    11 Dec 2019 13:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-ENV/438/2019/362 2 ޑިސެމްބަރ 2019