ބީލަން

ވެބް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ހޯސްޓިން އަދި ހޯސްޓިން މެއިންޓަނަންސް ފޯ ޑާޓާ މޮނިޓަރިންގް އެންޑް ޑިސެމިނޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ސެކްޓަރ ޖީއައިއެސް ޑާޓާ ބޭސް ގެ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުން

24 ފެބްރުއަރީ 2020 (IUL)438-GCF/438/2020/59

  • Registration Date
    04 Mar 2020 11:00
  • Information Session Date
    01 Mar 2020 10:00
  • Submission Date
    10 Mar 2020 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-GCF/438/2020/59 24 ފެބްރުއަރީ 2020