ގެލެރީ

‘ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެންޑް އެކްސެސް ސްޓްރެޓެޖީ ވަރކްޝޮޕް ފޯރ ދަ އައިލެންޑެ ސްޓޭޓްސް އިން ދަ އިންޑިއަން އޯޝަން’ ފަށައިފި

5 މާޗް 2020