ގެލެރީ

ހަކަތަރި ސާމާނު އަގުހެޔޮކޮށް އާންމުންނަށް ހޯދޭނެ މަގު ފަހިކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފައިނޭންސިންގ ސްކީމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީއާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ސޮއިކުރުން

25 މެއި 2022