ގެލެރީ

އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ލޭބަލްސް އެންޑް ސްޓޭންޑަރޑްސް ޕްރޮގްރާމު ފެށުމަށް މާކެޓުގެ ޓެކްނިކަލް އެނަލިސިސް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން

10 ނޮވެމްބަރ 2016