ގެލެރީ

ތިލަފުށީގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ފެސިލިޓީގެ އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޒައިން ހެދުމަށާއި ޒޯން 3 ގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ސިސްޓަމްގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން

27 ޑިސެމްބަރ 2016