ގެލެރީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ އަމަލީ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުން

11 ޖުލައި 2017