ގެލެރީ

ތިލަފުށީގައި ޤާއިމުކުރެވޭ އިންސިނެރޭޝަން ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ވޭސްޓް ބޭލިންގ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލުކުރުން

19 އޮކްޓޯބަރ 2017