ގެލެރީ

“ފަހިއަލި” ޕްރޮގްރާމްގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް 05 ލެޑް ބޮކި ބެހުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ޙަވާލުކޮށްފިކުރުން

22 އޮކްޓޯބަރ 2017