ގެލެރީ

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓިގެ އާކިޓެކްޗަރ ކޯހުގައި ތިމާވެއްޓާ ރަޙުމަތްތެރި ގޮތްތައް ހިމެނުމަށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

14 ނޮވެމްބަރ 2017