ގެލެރީ

މާލީ އިދާރާތަކުން ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެނަރޖީ އެފިޝަންސީއަށް ރިޢާޔަތްކުރާ މިންވަރު ދިރާސާކުރުމަށް ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި އެކު ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އެމްއެންޔޫ ބިސްނަސް ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި

16 ނޮވެމްބަރ 2017