ގެލެރީ

އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ސްޓޭންޑަރޑްސް އެންޑް ލޭބަލިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުން

7 ފެބްރުއަރީ 2018