ގެލެރީ

ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ލެޑް ބޮކި ދޫކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލެޑް ބޮކިތައް ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާއި ޙަވާލުކުރުން

15 މެއި 2019