ބީލަން

4 ރަށެއްގައި ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

19 ޖޫން 2021 (IUL)438-MCEP/438/2021/178

  • Registration Date
    27 Jun 2021 14:00
  • Submission Date
    11 Jul 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-MCEP/438/2021/178 19 ޖޫން 2021