ބީލަން

4 ރަށެއްގައި ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

19 ޖޫން 2021 (IUL)438-MCEP/438/2021/178

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    27 ޖޫން 2021 14:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    11 ޖުލައި 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-MCEP/438/2021/178 19 ޖޫން 2021