ބީލަން

ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ވިތް މައިކްރޯސޮފްޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓްރެއިނިންގ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމާއި ގުޅޭ

21 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/308

  • Registration Date
    27 Oct 2021 12:00
  • Submission Date
    01 Nov 2021 09:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2022/24 30 ޖަނަވަރީ 2022
1 (IUL)438-GCF/438/2021/308 21 އޮކްޓޯބަރ 2021