ބީލަން

ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ވިތް މައިކްރޯސޮފްޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓްރެއިނިންގ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމާއި ގުޅޭ

21 އޮކްޓޯބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/308

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    27 އޮކްޓޯބަރ 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    1 ނޮވެމްބަރ 2021 09:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2022/24 30 ޖަނަވަރީ 2022
1 (IUL)438-GCF/438/2021/308 21 އޮކްޓޯބަރ 2021