ބީލަން

ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ކޮންޓްރޯލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ވިތް މައިކްރޯސޮފްޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޓްރެއިނިންގ ކޮންސަލްޓަންސީ ހޯދުމާއި ގުޅޭ

30 ޖަނަވަރީ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/24

  • Registration Date
    03 Feb 2022 10:00
  • Submission Date
    08 Feb 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2022/24 30 ޖަނަވަރީ 2022
1 (IUL)438-GCF/438/2021/308 21 އޮކްޓޯބަރ 2021