ބީލަން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި މާކެޓިންގ ޕްލޭނެއް އަދި ބްރޭންޑް އައިޑެންޓިޓީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

10 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/335

  • Registration Date
    17 Nov 2021 12:00
  • Submission Date
    22 Nov 2021 11:00
Round Reference No. Published Date
3 (IUL)438-GCF/438/2021/335 10 ނޮވެމްބަރ 2021
2 (IUL)438-GCF/438/2021/318 27 އޮކްޓޯބަރ 2021