ބީލަން

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާއިން އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި މާކެޓިންގ ޕްލޭނެއް އަދި ބްރޭންޑް އައިޑެންޓިޓީއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

10 ނޮވެމްބަރ 2021 (IUL)438-GCF/438/2021/335

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    17 ނޮވެމްބަރ 2021 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    22 ނޮވެމްބަރ 2021 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-GCF/438/2021/335 10 ނޮވެމްބަރ 2021
2 (IUL)438-GCF/438/2021/318 27 އޮކްޓޯބަރ 2021