ބީލަން

ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ފަޔަވޯލެއް ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލްކޮށް ކޮންފިގަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

21 އޭޕްރިލް 2022 (IUL)438-ICTU/438/2022/156

  • Submission Date
    11 May 2022 10:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ICTU/438/2022/227 15 ޖޫން 2022
1 (IUL)438-ICTU/438/2022/156 21 އޭޕްރިލް 2022