ބީލަން

ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ފަޔަވޯލެއް ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލްކޮށް ކޮންފިގަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

21 އޭޕްރިލް 2022 (IUL)438-ICTU/438/2022/156

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    11 މެއި 2022 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ICTU/438/2022/227 15 ޖޫން 2022
1 (IUL)438-ICTU/438/2022/156 21 އޭޕްރިލް 2022