ބީލަން

ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ފަޔަވޯލެއް ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލްކޮށް ކޮންފިގަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – 2 ވަނަ އިޢުލާނު

15 ޖޫން 2022 (IUL)438-ICTU/438/2022/227

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    27 ޖޫން 2022 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-ICTU/438/2022/227 15 ޖޫން 2022
1 (IUL)438-ICTU/438/2022/156 21 އޭޕްރިލް 2022