ބީލަން

ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ފަޔަވޯލެއް ސަޕްލައިކޮށް، އިންސްޓޯލްކޮށް ކޮންފިގަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – 2 ވަނަ އިޢުލާނު

15 ޖޫން 2022 (IUL)438-ICTU/438/2022/227

  • Submission Date
    27 Jun 2022 11:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-ICTU/438/2022/227 15 ޖޫން 2022
1 (IUL)438-ICTU/438/2022/156 21 އޭޕްރިލް 2022