ބީލަން

އިކުޕްމަންޓްސް އަދި ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/376

  • Registration Date
    11 Sep 2022 12:00
  • Submission Date
    15 Sep 2022 09:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2022/376 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
2 (IUL)438-GCF/438/2022/324 14 އޯގަސްޓް 2022