ބީލަން

އިކުޕްމަންޓްސް އަދި ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

14 އޯގަސްޓް 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/324

  • Registration Date
    18 Aug 2022 12:00
  • Submission Date
    23 Aug 2022 13:00
Round Reference No. Published Date
2 (IUL)438-GCF/438/2022/324 14 އޯގަސްޓް 2022
1 (IUL)438-GCF/438/2022/286 20 ޖުލައި 2022