ބީލަން

އިކުޕްމަންޓްސް އަދި ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

14 އޯގަސްޓް 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/324

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    18 އޯގަސްޓް 2022 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    23 އޯގަސްޓް 2022 13:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2022/324 14 އޯގަސްޓް 2022
1 (IUL)438-GCF/438/2022/286 20 ޖުލައި 2022