ބީލަން

އިކުޕްމަންޓްސް އަދި ސްޕެއަރސް ސަޕްލައިކޮށް ޑެލިވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

5 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 (IUL)438-GCF/438/2022/376

  • ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތާރީޚު
    11 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 12:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 09:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-GCF/438/2022/376 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
2 (IUL)438-GCF/438/2022/324 14 އޯގަސްޓް 2022