ބީލަން

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާއެއްކަމަށްވާ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދި އޯޒޯން ލޭޔަރގެ ދަށުން 2024 ވަނަ އަހަރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައިޑްރޮފްލޮރޮކާރބަންސް ފޭސްޑައުން ކުރުމަށްޓަކައި ސްޓްރެޓަޖިކް އަދި އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 މާޗް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/126

  • Submission Date
    30 Mar 2023 10:00
Round Reference No. Published Date
1 (IUL)438-ENV/438/2023/126 16 މާޗް 2023