ބީލަން

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާއެއްކަމަށްވާ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދި އޯޒޯން ލޭޔަގެ ދަށުން 2024 ވަނަ އަހަރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައިޑްރޮފްލޮރޮކާރބަންސް ފޭސްޑައުން ކުރުމަށްޓަކައި ސްޓްރެޓަޖިކް އަދި އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – 4 ވަނަ އިއުލާން

12 ޖޫން 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/282

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    22 ޖޫން 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
4 (IUL)438-ENV/438/2023/282 12 ޖޫން 2023
1 (IUL)438-ENV/438/2023/126 16 މާޗް 2023