ބީލަން

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާއެއްކަމަށްވާ މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑިޕްލީޓް ދި އޯޒޯން ލޭޔަރގެ ދަށުން 2024 ވަނަ އަހަރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައިޑްރޮފްލޮރޮކާރބަންސް ފޭސްޑައުން ކުރުމަށްޓަކައި ސްޓްރެޓަޖިކް އަދި އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

16 މާޗް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/126

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    30 މާޗް 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
4 (IUL)438-ENV/438/2023/282 12 ޖޫން 2023
1 (IUL)438-ENV/438/2023/126 16 މާޗް 2023