ބީލަން

ނެޝަނަލީ ޑިޓަރމިންޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް އެޑިޓުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

23 އޮކްޓޯބަރ 2017 (IUL)438-CCD/438/2017/145

  • Submission Date
    05 Nov 2017 10:30
Round Reference No. Published Date
3 (IUL) 438-CCD/438/2017/240 6 ޑިސެމްބަރ 2017
2 (IUL)438-CCS/438/2017/218 8 ނޮވެމްބަރ 2017
1 (IUL)438-CCD/438/2017/145 23 އޮކްޓޯބަރ 2017
1 (IUL)438-CCD/438/2017/145 20 ޖުލައި 2017